Protocols de Detecció i intervenció en casos de consum de drogues als Centres Educatius de Secundària

Els Protocols de detecció i intervenció de casos de consum de drogues pels centres d’ensenyament secundari es van dissenyar  amb l’objectiu de tenir un circuit comú d’actuació entre tots els professionals implicats en relació als alumnes que consumeixen i/o distribueixen substàncies dins els centres educatius.

La finalitat d’aquests protocols és que sigui una eina eficaç que permeti definir un circuït d'actuació des de que es detecta un cas de consum fins que s’intervé amb el/la menor.

Aquests circuïts han estat consensuats per tots els agents i serveis implicats dels municipi de l'Ametlla, Les Franqueses del Vallès i La Garriga.  

Amb aquests Protocols es pretén:

• Oferir a l’alumne possible consumidor una intervenció preventiva, educativa i/o terapèutica segons la seva situació personal de consum.

• Posar en marxa un circuit d’intervenció que permeti detectar, prevenir i actuar davant possibles consums per part dels alumnes dels centres educatius de secundària.

• Coordinar les pautes d’actuació dels professionals que es duran a terme en matèria de detecció, intervenció i/o derivació als joves que estan fent ús de substàncies.

• Dotar d’eines metodològiques als professionals i serveis que participin del protocol, perquè puguin oferir una atenció adaptada a les necessitats de l’alumne, la família i l’entorn.